Αρωματικά

 • TOLUENE*
 • XYLENE*
 • SHELLSOL A*

Αλειφατικά

 • HEXANE
 • SBP 80/110
 • WHITE OIL MEDICINE
 • WHITE SPIRIT
 • SHELLSOL D40
 • SHELLSOL TD

Κετόνες

 • ACETONE
 • METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK)

Γλυκόλες

 • ΜΟΝΟ ETHYLENE GLYCOL (MEG)
 • MONOPROPYLENE GLYCOL (MPG)

Εστέρες

 • ETHYL ACETATE (E/AC)
 • BUTYL ACETATE (B/AC)
 • ISOBUTYL ACETATE (IBAC)

Πλαστικοποιητές

 • DIOCTYL PHTHALATE (DOP)
 • BUTYL BENZYL PHTHALATE (BBP)

Ειδικοί Διαλύτες

 • BÜFASOL N4 (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ) + 5% WHITE SPIRIT
 • BÜFASOL N2 (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ) + 5% IBAC
 • BÜFASOL N3 (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ) + 10% IBAC
 • BÜFASOL N5 (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ) + 5% MEK

Amines

 • METHYL ETHYL KETONE (MEK)
 • CYCLOHEXANONE (CXN)

Γλυκολαιθέρες και Εστέρες

 • BUTYL GLYCOL
 • BUTYL DIGLYCOL (BDG)
 • BUTYL DIGLYCOL ACETATE (BDGA)
 • METHYL PROXITOL (PM)
 • METHYL PROXITOL ACETATE (PMA)
 • OPM
 • OPNB

Χλωριωμένα

 • METHYLENE CHLORIDE (MCL)
 • TRICHLOROETHYLENE (TCE)
 • PERCHLOROETHYLENE (PCE)
 • BÜFASOL N7 (SHELLSOL) + 5% ΜΕΚ
 • ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Β
 • BÜFASOL Ν12 (ΞΥΛΟΛΙΟ) + 5% BUTILE ACETATE

Αλκοόλες

 • METHANOL
 • N – PROPANOL
 • DIACETON ALCOHOL (DII)
 • N-BUTANOL
 • ISOBUTANOL

Διάφορα

 • DIMETHYLFORMAMIDE (DMF)
 • TEXANOL